Profil

|

Základný kurz bezpečnostného technika

|

Aktualizačná odborná príprava (AOP)

|

Bezpečnostno technická
služba (BTS)

|

Výchova a vzdelávanie
(VVZ)

|

Ochrana pred požiarmi
(OPP)

|

Kontakt

     
       
 
Výchova a vzdelávanie (VVZ)

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby súčasťou programu vzdelávania a odbornej výchovy všetkých zamestnancov bola bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a prevencia rizík (§ 27 ods. 2 Zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. )

skupina 01 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ustanovené pracovné podmienky

Odborná príprava je určená pre rôzne cieľové skupiny - zamestnanci, vedúci zamestnanci. Odborná príprava zahŕňa všeobecné požiadavky a osobité požiadavky so zameraním na právne predpisy a vnútorné predpisy podľa charakteru vykonávanej práce.

Cena školenia podľa dohody
01.2. - Základný kurz bezpečnostného technika v trvaní 176 hodín,
             v zmysle §23 zákona o BOZP č. 124/06 Z. z. v znení neskorších predpisov

Odborná príprava je určená pre záujemcu s ukončeným úplným stredným vzdelaním alebo úplným stredným odborným vzdelaním. Absolvent získa osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon bezpečnostného technika, ktoré sa vydáva na neurčitú dobu, bezpečnostný technik je však povinný absolvovať najmenej každých 5 rokov od vydania osvedčenia aktualizačnú odbornú prípravu.

 

skupina 05 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických  zariadeniach elektrických

 

05.1. - elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky

Účastníci kurzu sú osoby s odborným vzdelaním elektrotechnického učebného alebo študijného odboru – preukazuje sa výučným listom, maturitným vysvedčením alebo diplomom a podľa prílohy č.11 vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, spĺňajú podmienku požadovanej praxe na činnosti na el. zariadeniach.


Cena školenia pre § 21 elektrotechnik, §22 samostatný elektrotechnika,
§ 23 elektrotechnik na riadenie činnosti alebo riadenie prevádzky
- cena dohodou

 

skupina 06 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci pri obsluhe motorových vozíkov

06.1. - výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu motorových  vozíkov (základné a opakované školenie, rozšírenie oprávnenia)

Odborná príprava je určená pre vodičov všetkých typov motorových vozíkov,
- triedy I.Elektrické vozíky a triedy II. Vozíky so spaľovacím motorom

Pre zaradenie do základného školenia musia byť splnené nasledovné podmienky:
- vek 18 rokov
- zdravotná spôsobilosť na vedenie motorových vozíkov
- platný vodičský preukaz skupiny B, C, D alebo T,
  resp. prehlásenie o spôsobilosti k vedeniu motorovým vozíkov

Cena základného školenia
- triedy I.
- cena dohodou
- triedy II. - cena dohodou
Cena opakovaného školenia - cena dohodou

 

skupina 07 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci vo výške

07.2. - výchova a vzdelávanie osôb na montáž a demontáž lešenia ( lešenári)

Odbornú prípravu môže absolvovať uchádzač, ktorý dosiahne vek 18 rokov,
je zdravotne spôsobilý na práce vo výškach.
Po úspešnom absolvovaní kurzu poslucháč získava preukaz lešenára.

Opakované školenie sa vykonáva najmenej raz za 12 mesiacov.
Aktualizačná odborná príprava sa v zmysle § 16 ods. 4 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a vykonáva každých päť rokov
od vydania preukazu.

Cena základného školenia - cena dohodou
Cena opakovaného školenia - cena dohodou

 

skupina 08 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci so stavebnými strojmi a zariadeniami

08.1. - výchova a vzdelávanie zamestnancov na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení

Odbornú prípravu môže absolvovať uchádzač, ktorý dosiahne vek 18 rokov,
je zdravotne spôsobilý a je držiteľom vodičského oprávnenia príslušnej skupiny
Základný kurz strojníkov stavebných strojov organizujeme v rozsahu 80 hodín ,
pri min. počte 10 účastníkov. K základnému kurzu strojníka je potrebná potvrdená prax 200,
resp. 400 hodín podľa typu stroja. K prihláške je potrebné priložiť fotografiu 3 x 3,5 cm.
Po úspešnom ukončení kurzu poslucháč získava preukaz obsluhy stavebných strojov.

Opakované školenie sa vykonáva raz za 24 mesiacov.
Aktualizačná odborná príprava sa v zmysle § 16 ods. 4 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a vykonáva každých päť rokov
od vydania preukazu.

Cena základného školenia - cena dohodou + poplatok za skúšky a vydanie preukazu
Cena opakovaného školenia - cena dohodou

 

skupina 09 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci s poľnohospodárskymi strojmi a zariadeniami

09.1. - zamestnancov na obsluhu vybraných poľnohospodárskych strojov a zariadení

Odbornú prípravu môže absolvovať uchádzač, ktorý dosiahne vek 18 rokov, je zdravotne spôsobilý a je držiteľom vodičského oprávnenia príslušnej skupiny
- obilné kombajny – skupina ,,T“ - samohybné stroje na zber krmovín – skupina ,,T“

Cena základného školenia - cena dohodou
Cena opakovaného školenia - cena dohodou
 

 

skupina 10 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci s lesníckymi strojmi a zariadeniami

10.2. - Obsluha ručnej motorovej reťazovej píly v manipulácií a ťažbe dreva

Odbornú prípravu môže absolvovať uchádzač, ktorý dosiahne vek 18 rokov a je zdravotne spôsobilý.

Cena základného školenia - cena dohodou
Cena opakovaného školenia - cena dohodou
10.3. - Obsluha ručnej motorovej reťazovej píly pri inej činnosti

Odbornú prípravu môže absolvovať uchádzač, ktorý dosiahne vek 18 rokov a je zdravotne spôsobilý.

Cena základného školenia - cena dohodou
Cena opakovaného školenia - cena dohodou

 

Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce pri banskej činnosti v zmysle Zákona SNR č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach elektrických v rozsahu:

05.1 elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo riadenie prevádzky

 


05.2 revíznych technikov

 

 

 
 
 
 
 
  
© 2011 BB PO-BOZ, s.r.o.
Akékolvek použitie materiálu alebo jeho časti z tejto stránky bez predchádzajúceho súhlasu autora je považované za porušenie autorských práv.