Profil

|

Základný kurz bezpečnostného technika

|

Aktualizačná odborná príprava (AOP)

|

Bezpečnostno technická
služba (BTS)

|

Výchova a vzdelávanie
(VVZ)

|

Ochrana pred požiarmi
(OPP)

|

Kontakt

Základná príprava technikov požiarnej ochrany

Základná príprava technikov požiarnej ochrany sa vykonáva v zmysle § 33 ods. 1 vyhlášky MV č. 121/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Základná prípravu technikov požiarnej ochrany organizujeme na základe oprávnenia MV SR, Prezídia HaZZ č. 11/2017.


Aktualizačná odborná príprava technikov počiarnej ochrany

Aktualizačná odborná príprava sa v zmysle § 33 ods. 3 vyhlášky č. 121/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov vykonáva raz za pāť rokov od vydania osvedčenia a zúčastniť sa jej môžu iba osoby vlastniace platné osvedčenie odbornej spôsobilosti technika PO.

Aktualizačná odbornú prípravu technikov požiarnej ochrany organizujeme na základe oprávnenia MV SR, Prezídia HaZZ č. 11/2017.


Cena školenia: 85€ + DPH

Organizátor si vyhradzuje právo odbornú prípravu neuskutočniť v uvedenom termíne v prípade nedostatočného počtu prihlásených účastníkov.
© 2011 BB PO-BOZ, s.r.o.
Akékolvek použitie materiálu alebo jeho časti z tejto stránky bez predchádzajúceho súhlasu autora je považované za porušenie autorských práv.