Profil

|

Základný kurz bezpečnostného technika

|

Aktualizačná odborná príprava (AOP)

|

Bezpečnostno technická
služba (BTS)

|

Výchova a vzdelávanie
(VVZ)

|

Ochrana pred požiarmi
(OPP)

|

Kontakt

     
       
 
Bezpečnostno technická služba (BTS)  
Prostredníctvom našich  autorizovaných bezpečnostných technikov zabezpečujeme pre zamestnávateľov vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby podľa § 22 zákona č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP).

Činnosť je zameraná na poradenské služby v oblasti odborných, metodických, organizačných, kontrolných, koordinačných, vzdelávacích úloh a iných úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, najmä z hľadiska primeranosti pracovných priestorov a stavieb, pracovných procesov a pracovných postupov, pracovných prostriedkov a iných technických zariadení, pracovného prostredia a ich technického, organizačného a personálneho zabezpečenia.

Činnosť BTS je zameraná na :

  • vypracovanie pravidiel a pokynov na zaistenie BOZP  ( interné smernice, zoznam zakázaných prác pre ženy a mladistvých, miestne prevádzkové predpisy, poskytovanie 1. pomoci...),

  • vykonávanie previerok stavu BOZP na všetkých pracoviskách organizácie v lehotách stanovených v právnych predpisoch alebo v interných smerniciach

  • na základe hodnotenia rizík a nebezpečenstiev  vyplývajúcich z rizika vypracovanie smernice a zoznamu prideľovaných  osobných ochranných pracovných prostriedkov  metodické usmerňovanie vyšetrovania a evidencie pracovných úrazov, chorôb z povolania, nebezpečných udalostí a závažných priemyselných havárií

  • vedenie príslušnej dokumentácie BOZP v súlade so skutočným stavom

  • predkladanie informácii zamestnávateľovi o stave BOZP na pracoviskách

  • sledovanie legislatívnych zmien a aktualizácia vnútorných smerníc a predpisov v súlade s platnou legislatívou

  • zabezpečenie vzdelávacieho procesu zamestnancov, zaradených do špeciálnych profesií

  • zastupovanie objednávateľa pri výkone inšpekcie práce zo strany inšpektorátu práce
 
 
 
 
 
  
© 2011 BB PO-BOZ, s.r.o.
Akékolvek použitie materiálu alebo jeho časti z tejto stránky bez predchádzajúceho súhlasu autora je považované za porušenie autorských práv.