Profil

|

Základný kurz bezpečnostného technika

|

Aktualizačná odborná príprava (AOP)

|

Bezpečnostno technická
služba (BTS)

|

Výchova a vzdelávanie
(VVZ)

|

Ochrana pred požiarmi
(OPP)

|

Kontakt

     
       
 
Základný kurz bezpečnostného technika  

v zmysle §23 zákona o BOZP č. 124/06 Z. z. v znení neskorších predpisov

Odborná príprava je určená pre záujemcu s ukončeným úplným stredným vzdelaním alebo úplným stredným odborným vzdelaním. Absolvent získa osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon bezpečnostného technika, ktoré sa vydáva na neurčitú dobu, bezpečnostný technik je však povinný absolvovať najmenej každých 5 rokov od vydania osvedčenia aktualizačnú odbornú prípravu.


 

Cena školenia  Cena dohodou
Rozsah školenia – 176 hodín
 
 
 
 
  
© 2011 BB PO-BOZ, s.r.o.
Akékolvek použitie materiálu alebo jeho časti z tejto stránky bez predchádzajúceho súhlasu autora je považované za porušenie autorských práv.