Profil

|

Základný kurz bezpečnostného technika

|

Aktualizačná odborná príprava (AOP)

|

Bezpečnostno technická služba (BTS)

|

Výchova a vzdelávanie
(VVZ)

|

Ochrana pred požiarmi
(OPP)

|

Kontakt

Vítame Vás na stránke

BB PO - BOZ s. r. o.


O spoločnosti

Spoločnosť bola založená v roku 2008, registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, vložka č. 15676/ S.

Činnosť spoločnosti je zameraná na výkon:

Bezpečnostno-technickej služby
Oprávnenie na činnosť vydaná NIP - BTS - 0945/08.

Vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti

Činnosť technika požiarnej ochrany
Výkon činnosti je v súlade so zákonom NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi
v znení neskorších predpisov a vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.


Vykonávanie odbornej prípravy na úseku ochrany pred požiarmi,
základná a ďalšia odborná príprava technikov požiarnej ochrany

Oprávnenie na činnosť vydané MV SR, Prezídium Ha ZZ číslo 7/2015.

Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce

 • výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov
  - oprávnenie NIP - VVZ 0951/08-01.1
 • výchova a vzdelávanie bezpečnostných technikov
  - oprávnenie NIP - VVZ 0428/09-01.2
 • výchova a vzdelávanie elektrotechnikov
  - oprávnenie NIP- VVZ 1055/08-05.1
 • výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu motorových vozíkov
  - oprávnenie NIP - VVZ 0950/08-06.1.
 • výchova a vzdelávanie osôb na montáž a demontáž lešenia (lešenári)
  - oprávnenie NIP - VVZ 0232/09-07.2
 • výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení
  - oprávnenie NIP - VVZ 0234/09-08.1
 • výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vybraných poľnohospodárskych strojov a zariadení
  - oprávnenie NIP - VVZ -0952/08-09.1
 • výchova a vzdelávanie zamestnancov na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva
  - oprávnenie NIP - VVZ 1061/08-10.2
 • výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri inej činnosti
  - oprávnenie NIP - VVZ 1060/08-10.3
 • Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce pri banskej činnosti v zmysle Zákona SNR č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov

 • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach elektrických v rozsahu:
  - 05.1 elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo riadenie prevádzky
  - 05.2 revíznych technikov

  Oprávnenie na činnosť vydané HBÚ č. 001/2009.

 • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci so stavebnými strojmi a zariadeniami v rozsahu:
  - 08.1 na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení
  Oprávnenie na činnosť vydané HBÚ č. 002/2009.
 • Výkon činnosti je v súlade so zákonom NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a vyhl. MPSVaR SR č. 356/2007 Z.z.

  Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu

  kolektív BB PO- BOZ, s.r.o.

  © 2011 BB PO-BOZ, s.r.o.
  Akékolvek použitie materiálu alebo jeho časti z tejto stránky bez predchádzajúceho súhlasu autora je považované za porušenie autorských práv.